Devotees offer prayers at J&K's Shivkhori on Maha Shivaratri

MahaShivaratri celebrations across India, visuals from J&K's Shivkhori-devotees offer prayers.